Cài đặt và cấu hình Zimbra mail server trên Ubuntu/ CentOS

I. CẤU HÌNH ĐỊA CHỈ IP – DNS

a. Thông tin phần mềm

OS sử dụng: Ubuntu 8.04 LTS

Zimbra: zcs-NETWORK-7.2.1_GA_2790.UBUNTU8.20120815212234

Phần mềm cần có: WinSCP, Puty

b. Cài đặt các packages cần thiết cho Zimbra và DNS (bind9)

# sudo apt-get update

# sudo apt-get install openssh-server libgmp3c2 sysstat sqlite3

# sudo apt-get install curl fetchmail libpcre3 libgmp3c2 libexpat1 libxml2

libtie-ixhash-perl

# sudo apt-get install bind9

c. Cấu hình địa chỉ IP

# sudo vi /etc/network/interfaces

#The loopback network interfaceauto lo

ifcae lo inet loopback

# The primary network interface

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.9.10

netmask 255.255.255.0

network 192.168.9.0

broadcast 192.168.9.255

gateway 192.168.9.254

Để lưu lại thong tin nhấn phím ESC rồi nhấn :wq!

d. Cấu hình tên máy

# sudo vi /etc/hosts

127.0.0.1           localhost.localdomain localhost192.168.9.10     mail.az-solution.com mail

# sudo vi /etc/hostname

mail

e. Cấu hình DNS

# sudo vi /etc/bind/named.conf.options

zone ” az-solution.com” {
type master;
file “/etc/bind/db.az-solution.com”;
};

# sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.az-solution.com 

# sudo vi /etc/bind/db.az-solution.com

;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@        IN    SOA   az-solution.com.  root.az-solution.com. (
2              ; Serial
604800          ; Refresh
86400           ; Retry
2419200          ; Expire
604800 )        ; Negative Cache TTL
;
@        IN    NS ns.az-solution.com.@        IN    A 192.168.9.10

@        IN    AAAA ::1

ns       IN    A 192.168.9.10

mail    IN    A 192.168.9.10

mail.az-solution.com.     IN    MX 10 mail.az-solution.com.

az-solution.com.            IN    MX 10 mail.az-solution.com.

# sudo vi /etc/resolv.conf

nameserver to 192.168.9.10

f. Khởi động lại các dịch vụ

# sudo /etc/init.d/bind9 restart

# sudo /etc/init.d/networking restart

II. CÀI ĐẶT ZIMBRA

a. Giải nén và cài đặt

# tar xvfz zcs-NETWORK-7.2.1_GA_2790.UBUNTU8.20120815212234.tgz

# cd zcs-NETWORK-7.2.1_GA_2790.UBUNTU8.20120815212234.tgz

# sudo ./install.sh

b. Tiền hành cấu hình

Chọn các gói để cài đặt như sau:
Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] Y

Install zimbra-logger [Y] Y

Install zimbra-mta [Y] Y

Install zimbra-snmp [Y] Y

Install zimbra-store [Y] Y

Install zimbra-apache [Y] Y

Install zimbra-spell [Y] Y

Install zimbra-convertd [Y] Y
Install zimbra-memcached [N] N

Install zimbra-proxy [N] N

Thông báo sau chọn Y
The system will be modified.  Continue? [N] Y
Sau khi cài đặt hoàn thành, chương trình sẽ yêu cầu thay đổi mật khẩu và bản quyền (nếu có)
Chọn số 3 để đặt mật khẩu

Chọn số để gõ vào đường dẫn chứa bản quyền

Gõ r đễ về màn hình cấu hình chín

Màn hình yêu cấu nhấn ‘a’ để hoàn thành cấu hình
*** CONFIGURATION COMPLETE – press ‘a’ to apply

Save configuration data to a file? [Yes] Yes

Save config in file: [/opt/zimbra/config.xxx]Enter

c. Vào trang quản trị

https:// mail.az-solution.com:7071

Username: Admin

III. CÀI ĐẶT TRÊN CENTOS

a. Tắt các dịch vụ không cần thiết

# /etc/init.d/sendmail stop

# chkconfig sendmail off

# chkcon fig iptables off

b. Cài đặt các dịch vụ

# yum install sysstat gmp libidn libstdc++ sqlite

Các bước khác tương tự như trên Ubuntu

Advertisements

About Terri

System Administrator @Netpower Datacenter

Posted on 30.11.2012, in Linux, Technical Articles and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. chi tiết quá, mình có thể tự làm được rồi 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: