Multi-site on Windows- Apache, WAMP

 1. Click vào WAMPServer trên thanh công cụ (taskbar), chọn Apache – httpd.conf
 2. Tìm dòng
 3. # Virtual hosts
  #Include conf/extra/httpd-vhosts.conf

 4. Bỏ kí tự # (comment indicator)

  # Virtual hosts
  Include conf/extra/httpd-vhosts.conf

 5. Lưu lại tập tin
 6. Kế tiếp là chỉnh sửa lại tập tin httpd-vhosts.conf được lưu tại đường dẫn C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.17\conf\extra, chỉnh sữa hoặc thêm các <VirtualHost> Như ví dụ bên dưới ta sẽ có 2 website khác nhau là site1.example.com site2.example.com

  <VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@site1.example.com
  DocumentRoot “C:/wamp/www/drupal-7.0”
  ServerName site1.example.com
  ServerAlias www.site1.example.com
      ErrorLog “c:/wamp/logs/site1.example.com-error.log”
  CustomLog “c:/wamp/logs/site1.example.com-access.log” common
  </VirtualHost>

  <VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@site2.example.com
  DocumentRoot “C:/wamp/www/drupal-7.0”
  ServerName site2.example.com
  ServerAlias www.site2.example.com
      ErrorLog “c:/wamp/logs/site2.example.com-error.log”
  CustomLog “c:/wamp/logs/site2.example.com-access.log” common
  </VirtualHost>

  <VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@site2.example.com
  DocumentRoot “C:/wamp/www”
  ServerName localhost
  ErrorLog “c:/wamp/logs/error.log”
  CustomLog “c:/wamp/logs/access.log” common
  </VirtualHost>

Advertisements

About Terri

System Administrator @Netpower Datacenter

Posted on 24.09.2012, in Technical Articles, Windows and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: