Chuyển đổi Active directory từ 2003 sang 2008

Chuyển đổi Active Directory từ Windows Server 2003 sang Windows Server 2008
Trong bài lab này ta có 2 máy chủ như sau:

 • DC2003 chạy Windows Server 2003, hiện là Domain Controller
 • DC2008: chạy Windows Server Enterprise 2008 dự định sẽ nâng cấp thành Domain Controller (sẽ chạy chính sau này)

1. Join DC2008 vào domain

2. Mở rộng schema và quyền hạn cần thiết cho forest và domain để có thể chạy trên nền windows server 2008 R2

Bỏ đĩa source của Windows server 2008 vào DVD tray của DC2003, mở CMD và chạy lần lượt các lệnh bên dưới

 • Sources\adprep\adprep.exe /forestprep

  lệnh này mở rộng schema master cho forest 

 

 

 • Sources\adprep\adprep.exe /domainprep /gpprep:

  lệnh này sẽ chỉnh sửa các đối tượng trên AD hiện tại cho phù hợp với cấu trúc AD của windows server 2008

 

 • Sources\adprep\adprep.exe /rodcprep

 

3. Nâng cấp Windows server 2008 R2 thành một Additional Domain Controller 

4. Chuyển role từ DC2003 sang DC2008

Các role cần di chuyển là Schema master role, Domain name master role, RID master, PDC Emulator, Infrashtructure. Tại máy DC 2003 thực hiện các lệnh sau:

 • Transfer Schema Master role, gõ lệnh regsrv32 schmmgmt.dll vào cmd 

        Tiếp tục chọn Start/ Run/ MMC/ Chọn menu file/ Add/remove snap-in…

         Click Add/ Add Active Directory Schema

Màn hình Active Directory Schema sẽ xuất hiện

Click phải lên Active Directory Schema chọn change domain controller

Hộp thoại Change domain controller xuất hiện. Chọn specify name và nhập tên đầy đủ của server Additional DC2008. Click OK

Click phải lên Active Directory Schema/ chọn Operation Master
Click change

 • Transfer domain master role:
  Click Start/ Programs/ Administrative Tools/ Active Directory and Trusts

  Click phải lên Active Directory Domain and Trusts chọn connect to Domain Controller…
  Chọn DC2008, click OK

Click phải lên Active Directory Domain and Trusts chọn Operation Master…

Click change, click yes để xác nhận

 • Transfer RID, PDC Emulator, Infrastructure: 
  Click Start/ Programs/ Active Directory User and Computers
  Click phải vào tên domain, chọn Connect to domain controller
  Click chọn DC2008
  Click phải lên tên domain chọn operation masters

Tại tab RID lần lượt chọn Change

Tương tự tại tab PDC và Infrastructure

Đến đây coi như ta đã tiến hành chuyển đổi chức năng domain controller chính trong hệ thống sang server DC2008.

Advertisements

About Terri

System Administrator @Netpower Datacenter

Posted on 22.12.2011, in Technical Articles, Windows and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: