DHCP trên CentOS

I. ĐẶT IP TỈNH CHO DHCP SERVER:

– Đặt IP tỉnh:– Cấu hình tên cho dhcp serverII. CÀI ĐẶT DỊCH VỤ DHCP

– Kiểm tra dịch vụ DHCP đã được cài đặt hay chưa, gõ lệnh: Rpm –qa | grep dhcp

– Kết quả như sau sẽ cho biết là DHCP đã được cài đặt

dhcpv6_client-0.10-33.el5

dhcp-3.0.5-7.el5

dhcp-devel-3.0.5-18.el5

– Nếu chưa được cài, ta gõ lệnh sau:

yum install dhcp

yum install dhcp-devel

III. CẤU HÌNH DHCP SERVER:

– Copy file cấu hình mẫu:

cp /usr/share/doc/dhcp-3.0.5/dhcpd.conf.sample /etc/dhcpd.conf

– Chỉnh sửa file cấu hình, ta gõ lệnh: Vi /etc/dhcpd.conf


– Sau khi chỉnh xong, nhấn Esc để thoát khỏi chết độ Insert, nhấn tiếp :wq để lưu lại

– Khởi động dịch vụ DHCP:


IV. QUẢN LÝ DHCP:

– Cấu hình DHCP client gõ lệnh:


– Sau đó chỉnh sửa nội dung như sau:

DEVICE=eth0

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=dhcp

TYPE=Ethernet

– Theo dõi tình hình cấp phát IP gõ lệnh: cat /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases


Advertisements

About Terri

System Administrator @Netpower Datacenter

Posted on 03.01.2011, in Linux, Technical Articles and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: